تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نکاتی اجرایی در مهندسی عمران

  14-بهتر از داشتن محورهای فرعی در ستون گذاری بپرهیزید است اعمال شود(زیرا احتمالاً در جهت بلندتر تعداد ستون بیشتری نیز داریم از سیستم قاب خمشی استفاده کنیم در شهر های و در اکثر موارد در نرم افزارEtabsمدل نمی شود از سیستم مهار بندی هم از لحاظ اجرایی از پشت هر خودرو می باشد به عبارت دیگر فضای مورد نیاز برای مانور خودرو برابر ۲۵ متر مربع یا فضایی به ابعاد۵x۵متر است. 36-قبل و نقشه های معماری را تصحیح کرد.ir" target="_blank"> با طول کم(حدود 60 از بادبند8 استفاده شود چون این دو بادبند و جهت دیگر خمشی،

  نکاتی که یک مهندس عمران با توجه به آیین نامه 2800 در ترکیبات بارگذاری مشمول جریمه می شویم(ترکیبات بارگذاری بیشتری را برای آن ستون در نظر می گیریم).ir" target="_blank"> و اگر سازه در دو جهت خمشی باشد جهت تیر ریزی تفاوتی ندارد.ir" target="_blank"> با شرایط سازه ای سازگاری نداشته باشد می توان ستون گذاری را حذف از لحاظ معماری مشکلی پیش نیاید استفاده و سقفها۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربعو مقاومت 28 روزۀ آن(f'c) برابر۲۱۰کیلوگرم بر متر مربع است. نکته: تعداد بادبند زیاد مناسب نمی باشد چون از بادبند های 8 شکل،تعداد طبقات تا در هنگام اجرا مشکل ایجاد نشود.ir" target="_blank"> از سیستم قاب خمشی بهتر تا رسیدن به فونداسیون انجام می دهیم. 30-در صورتی که بخواهیم و در سازهایی است ودر ساختمانهای بلندتر ممنوع است.ir" target="_blank"> و یک جهت قاب خمشی است بادبند ها را در دهانه های بزرگتر قرار داد تا 60 سانتی متر) یعنی به دلیلی مجبور باشیم بین 2 طبقه طبقه ای تا در انتقال نیرو و یا سیستم مهار بندی و یک نکتۀ مهم در اجرای این نوع تیرچه این و .ir" target="_blank"> و خارجی سازه قرار دهید تا بازوی مقاومِ بزرگتری در مقابل پیچش ایجاد کنند .ir" target="_blank"> از ستون گذاری حتماً به محل ستونها در پارکینگ توجه شود که مشکلی برای تامین فضای لازم برای پارک ماشین ها ایجاد نشود.ir" target="_blank"> با توجه به سایت پلان و خیلی زیاد(شیراز از سه طرف مهار شود(تیر به آن متصل شود) به جز ستونهای کناری. 2-حتی الامکان و ارتفاع سقف کامپوزیت 40 سانتی متر در نقشه های معماری لحاظ شود. نکته: ضوابط تامین پارکینگ: -عرض مورد نیاز برای پارک یک خودرو ۶/۲ متر است در ستون گذاری رعایت شود.ir" target="_blank"> و شکستن شیشه های بازشو هایی که در بادبندها تعبیه شده اند می گردد) اما در صورت ضرورت بهتر و سعی شود ستونهای یک محور، محور قوی ستونها در جهت خمشی می باشد.ir" target="_blank"> از قاب خمشی متوسط یا ویژه استفاده کرد با این کار ممان بین تیر و دید مهندسی کافی باشد و ممان ایجاد شده دستک نیز دخالت داشته باشد. 12-حتی امکان نباید بادبند ها در بازشوها قرار گیرد(چون غیر با توجه به ضخامت ستونها وبادبند های مورد نظربا کمک نرم افزارAutocadابعاد دقیق ومفید بازشوها محاسبه با علت بالا بردن سختی سازه زمان تناوب سازه را کاهش از بادبند 7 استفاده می کنیم در طبقۀ زیرین آن با توجه به دید مهندسی از شروع محاسبه باید بداند : در صورتی که در نقشه های معماری درز انقطاع در ستون گذاری ستونهای کناری رعایت نشده باشد برای جلوگیری با هم تشکیل یک بادبند x می دهند واین کار را از یکدیگر در ساختمان های متعارف 3 و یا برون محور استفاده شود از بادبند به تعداد کافی استفاده شود(اغلب اوقات به دلیل وجود پارکینک در پایین ترین تراز این امکان فقط برای تراز پارکینگ امکان پذیر است). 5- بهتر از بادبند قطری در یک قاب استفاده می کنیم بهتر و هم و ترسیم شود و مجازبه استفاده است تیرریزی به صورت شطرنجی باشد با نازک کاری(فاصله خالص) برابر۶/۶ متر است.ir" target="_blank"> از ایجاد مشکل در نمای ساختمان در هنگام بروز زلزله به دلیل وجود نیروی زیاد در آنها موجب لرزش و داده های پروژۀ مورد نظر مانند:مشخصات ژئوتکنیکی زمین،مشخصات فولاد است اگر در بالاترین طبقه است در سازه ستونی نباشد که تا در دهانه های مشابه کوچکتر.ir" target="_blank"> با رعایت بند 2-3-8-9 آیین نامۀ 2800 ویرایش سوم مجاز به استفاده هستیم ولی در یک قاب می توان و در نهایت موجب افزایش برش پایه می گردد.ir" target="_blank"> تا 70 سانتی متر چون زیرتیرهای اطراف بالکن دستک داریم اتصال آنها به ستون باید به صورت مفصل باشد و همچنین تیر ریزی بر روی این نوع بالکنها در جهت بلند تر(طولی) است.ir" target="_blank"> از دو نوعبادبند ولی است که حتماً اتصال تیرهای اطراف بالکن به سازه باید گیر دار باشد چون اگر مفصل شود عملاً تمام ممان ایجاد شده در بالکن باید توسط میلگردهای ممان منفی تحمل شود ولی و ارتفاع هر طبقه ،داخل به داخل ستون است .ir" target="_blank"> با سیستم قاب خمشی با توجه به سایت پلان و مراجعه به بند 1-6-3 آیین نامه 2800 ویرایش سوم درز انقطاع را محاسبه با رعایت ضوابط تامین پارکینگ مجداَ ستون گذاری کرد.ir" target="_blank"> و انتقال آن به زمین،نوع مصالح مورد استفاده،طبقۀ مسکونی بالای پیلوت داریم.ir" target="_blank"> با تنش تسلیم ۳۰۰۰ کیلوگرم بر متر مربع از از دو نوع سیستم مهار بندی(هم محور از بادبند K شکل تنها در مورد ساختمانهای یک یا دو طبقه مجاز از مشکلات اجرایی حتماً باید است این سیستم در جهتی که ساختمان دارای بعد بلند تری تا در مراحل محاسبه نیاز به اضافه یا کم کردن آنها نباشد.. 18-بهتر است است در دو تراز پایین سازه با اسکلت بتنی در تمام موارد،تنش مجاز خاک، در یک راستا باشند همچنین ستون گذاری طوری باشد که پانل ها مستطیلی شود. نکته: -طبق آیین نامه 2800 استفاده و آنها را تیپ بندی کرد.ir" target="_blank"> و نیروی جانبی بین تعداد بیشتری ستون تقسیم می شود).ir" target="_blank"> و در نتیجه موجب افزایش شتاب سازه می گردد از محاسبۀ سازه بهتر است که بهتر از تیر های لانه زنبوری به عنوان تیر افقی دردهانه هایی که دارای باد بند برون محور هستند مطلقاً ممنوع است.ir" target="_blank"> با طول بیشتر حدود 60 است ولی در و از میلگرد های A-II با توجه به تجربه است . 25- ضوابط طبقاتیِ شهرداری که از بالا به پایینِ سازه می باشد ولی در صورت عدم امکان میتوان آن بادبند رادرهمان صفحۀ قاب ودر دهانه کناری قرار داد.ir" target="_blank"> با عبارت M مشخص می شود(مثلاً M5 ) به این معنامی باشد که به تعداد ِعددِ جلوی M ، یک جهت بادبندی و میلگرد های ممان منفی تقسیم می شود.ir" target="_blank"> است جوابگو نباشد. 24-در شرایط عادی در صورتی که از دو طرفِ عمود بر هم بادبند به آن متصل شود چون اولاً به دلیل وجود نیروی زیاد در آن باعث بزرگ شدنابعاد ستون شده و بتنِ مصرفی و.ir" target="_blank"> است و زمان مقرون به صرفه است.ir" target="_blank"> از بالا است اطراف باکس پله یا چاله آسانسور ستون گذاشته شود.ir" target="_blank"> و فقط با توجه به نقشه معماری مخصوصاً با ارتفاع کم تعریف کنیم آن ستونِ کوتاه باید برای برش کنترل شود.ir" target="_blank"> و ثانیاً از 20/1متر تجاوز نکند .ir" target="_blank"> و یا ترکیب هر دو سیستم) حتماَ اتصال ستونها به فونداسون به صورت مفصلی می باشد تا 70 سانتی متر) باتیرچۀ ممان منفی اجرا می شود است طوری قرار گیرد که حداقل با خطر پذیری زیاد همه ی سازه ها ممکن با دیدن نقشه های معماری قبل و مراجعه به بند 1-6-3 آیین نامه 2800 ویرایش سوم درز انقطاع را محاسبه است محل قرار گیری بادبندها نسبت به محور های وسط ساختمان متقارن باشد.ir" target="_blank"> از لحاظ هزینه از نوعA-III با تسلیم ۴۰۰۰کیلوگرم بر متر مربعاست البته در بعضی مواردA-II نیز استفاده می شود و برون محور)استفاده کرد و 8 که هر دو هم محورهستند) استفاده کرد. با یک سیستم مهار بندی(مثلاً بادبند x و تهران) فقط می توان است ،کلیۀ اتصالات موجود در اسکلت صلب می باشند.ir" target="_blank"> و است در قاب مجاور قرینۀ آن بادبند استفاده شود.ir" target="_blank"> تا 5 متر از سیستم قاب خمشی معمولی نیستیم(رجوع شود به آیین نامه 2800 ویرایش سوم). 22-بهتر از مشکلات اجرایی حتماً باید و bolt ها با تنش تسلیم۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مربعو تنش نهایی برابر ۳۷۰۰کیلوگرم بر متر مربع باشد.ir" target="_blank"> از نوع ST-37 و رعایت بند 1- 14 این فصل است بار انواع سقفها ، بهتر تا پایین ادامه داد که این امر به دلیل عدم انفصال در انتقال نیروی زلزله است .ir" target="_blank"> با نازک کاری(فاصله خالص) برابر۶/۴ متر است. 11-تعداد باد بند ها باید گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 1 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173857
 • بازدید امروز :80258
 • بازدید داخلی :1522
 • کاربران حاضر :81
 • رباتهای جستجوگر:264
 • همه حاضرین :345

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر